پیچ های آلن

استوانه های استاندارد

استوانه های ستاره ای

پیچ های واشردار

پیچ های اتاقی

 

پیچ های MDF

مهره های استاندارد

پیچ های خودکار استاندارد

پیچ های فیکس

 

پین ها

 

info@bspgroup.ir tel:02166634264 fax:02166645418